تبلیغات
.:::: دبیرستان سلام :: - ظرفیت گرمایی عناصر جدول تناوبی::.

ظرفیت گرمایی عناصر جدول تناوبی

پنجشنبه 19 آبان 1384
 

تنظیم به ترتیب هدایت حرارتی


 نام عنصرعلامت#
0.0000364W/cmKرادونRn86
0.0000569W/cmKزنونXe54
0.000089W/cmKکلرCl17
0.0000949W/cmKکریپتونKr36
0.0001772W/cmKآرگونAr18
0.0002598W/cmKنیتروژنN7
0.0002674W/cmKاکسیژنO8
0.000279W/cmKفلوئورF9
0.000493W/cmKنئونNe10
0.00122W/cmKبرمBr35
0.00152W/cmKهلیمHe2
0.001815W/cmKهیدروژنH1
0.00235W/cmKفسفرP15
0.00269W/cmKگوگردS16
0.00449W/cmKیدI53
0.017W/cmKاستاتینAt85
0.0204W/cmKسلنیمSe34
0.0235W/cmKتلوریمTe52
0.063W/cmKنپتونیمNp93
0.0674W/cmKپلوتونیمPu94
0.0782W/cmKمنگنزMn25
0.0787W/cmKبیسموتBi83
0.0834W/cmKجیوهHg80
0.1W/cmKامریسیمAm95
0.1W/cmKکالیفورنیمCf98
0.1W/cmKنوبلیمNo102
0.1W/cmKکوریمCm96
0.1W/cmKلورنسیمLr103
0.1W/cmKفرمیمFm100
0.1W/cmKاینشتینیمEs99
0.1W/cmKبرکلیمBk97
0.1W/cmKمندلیویمMd101
0.106W/cmKگادولینیمGd64
0.107W/cmKدیسپروسیمDy66
0.111W/cmKتربیمTb65
0.114W/cmKسریمCe58
0.12W/cmKاکتینیمAc89
0.125W/cmKپرازئودیمیمPr59
0.133W/cmKساماریمSm62
0.135W/cmKلانتانLa57
0.139W/cmKاورپیمEu63
0.143W/cmKاربیمEr68
0.15W/cmKفرانسیمFr87
0.158W/cmKاسکاندیمSc21
0.162W/cmKهولمیمHo67
0.164W/cmKلوتسیمLu71
0.165W/cmKنئودیمیمNd60
0.168W/cmKتولیمTm69
0.172W/cmKایتریمY39
0.179W/cmKپرومتیمPm61
0.184W/cmKباریمBa56
0.186W/cmKرادیمRa88
0.2W/cmKپلونیمPo84
0.219W/cmKتیتانیمTi22
0.227W/cmKزیرکونیمZr40
0.23W/cmKهافنیمHf72
0.23W/cmKرادرفوردیمRf104
0.243W/cmKآنتیموانSb51
0.274W/cmKبورB5
0.276W/cmKاورانیمU92
0.307W/cmKوانادیمV23
0.349W/cmKایتربیمYb70
0.353W/cmKاسترانسیمSr38
0.353W/cmKسربPb82
0.359W/cmKسزیمCs55
0.406W/cmKگالیمGa31
0.461W/cmKتالیمTl81
0.47W/cmKپروتاکتینیمPa91
0.479W/cmKرنیمRe75
0.502W/cmKآرسنیکAs33
0.506W/cmKتکنسیمTc43
0.537W/cmKنیوبیمNb41
0.54W/cmKتوریمTh90
0.575W/cmKتانتالTa73
0.58W/cmKدوبنیمDb105
0.582W/cmKروبیدیمRb37
0.599W/cmKژرمانیمGe32
0.666W/cmKقلعSn50
0.716W/cmKپلاتینPt78
0.718W/cmKپالادیمPd46
0.802W/cmKآهنFe26
0.816W/cmKایندیمIn49
0.847W/cmKلیتیمLi3
0.876W/cmKاسمیمOs76
0.907W/cmKنیکلNi28
0.937W/cmKکرومCr24
0.968W/cmKکادمیمCd48
1W/cmKکبالتCo27
1.024W/cmKپتاسیمK19
1.16W/cmKرویZn30
1.17W/cmKروتنیمRu44
1.29W/cmKکربنC6
1.38W/cmKمولیبدنMo42
1.41W/cmKسدیمNa11
1.47W/cmKایریدیمIr77
1.48W/cmKسیلیسیمSi14
1.5W/cmKرودیمRh45
1.56W/cmKمنیزیمMg12
1.74W/cmKتنگستنW74
2.01W/cmKکلسیمCa20
2.01W/cmKبریلیمBe4
2.37W/cmKآلومینیمAl13
3.17W/cmKطلاAu79
4.01W/cmKمسCu29
4.29W/cmKنقرهAg47

منبع : shimi.ir[ پنجشنبه 19 آبان 1384 - 09:11 ق.ظ ]
[قالب هاى وبلاگ ]

[ پیام ()|| شایان عدالت منش ] [شیمی , ] [+] [ Go To Up ]


Template Design By Salam Designers : Http://www.salam3.tk and Writing by: motah3