تبلیغات
.:::: دبیرستان سلام :: - آموزش شبکه ( بخش چهارم )::.

آموزش شبکه ( بخش چهارم )

سه شنبه 13 دی 1384

آموزش شبکه :

قسمت چهارم :

قالب یک بسته  IP

یک بسته IP از دو قسمت سرآیند و قسمت حمل داده تشکیل شده است.

ما در این قسمت به تحلیل یک بسته
IP خواهیم پرداخت

فیلد
Version :اولین فیلد در سرآیند بسته IP است که شامل چهار بایت می باشد و نسخه پروتکل IP را که این بسته بر اساس آن ارسال و سازماندهی شده است را تعیین می کند.

فیلد
IHL : این فیلد هم چهار بیتی است و طول کل سرآیند بسته IPرا بر مبنای کلمات 32 بیتی مشخص م ینماید .بعنوان مثال اگر در این فیلد عدد 10 قرار گرفته باشد بدین معناست که کل سر آیند 320 بیت معدل چهل بایت است

فیلد
Type of service
: وظیفه این فیلد هشت بیتی این است که از مسیریابهای بین راه تقاضای سریس وی ژه برای ارسال دیتاگرام کندبه عنوان مثال اگر ماشین میزبان بخواهد دیتاگرام صدا و یا تصوبر اریات نماید ، در چنین شرایطی از زیر شبکه از زیر شبکه تقاضای ارسال سریع بسته و به موقع اطلاعات را دارد نه قابلیت اطمینان صد رد صد.

فیلد
Total Length: در این فیلد 16 بیتی عددی قرار می گیرد که طول کل بسته IP را که شاملجمع سرآیند وداده می باشد را مشخص می کند حد اکثر طول یسته می تواند 65535 بایت باشد.

فیلد
identification: همان طور که از فیلد قبلی مشخص است یک دیتاگرام نمی تواند از حد مشخصی بزرگتر باشد به همین دلیل ماشین میزبان یا مسریابها مجبورند یک بسته را به قطعات کوچکتر دسته بندی کنند و در مقصد آنها را سر هم کنند ، بنا بر این یک دیتاگرام باید از یک مشخه ای استفاده کرده که مقصد توانائی شناسائی و بازسازی بسته های مربوط به یک دیتتاگرام را داشته باشد.در این فیلد 16 بیتی عددی قرار گرفته می شود که قطعات مر بوط به یک دیتا گرام باید از روی این عدد شناسائی شود. به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد 1223 قرار گیرد در مقصد تمامی بسته هائی که این شناسه را داشته باشند جزو یک دیتا گرام محسوب و بازسازی می شوند.

فیلد
Fragment offset : این فیلد از سه بخش تشکیل شده است

1- بیت
DF: اگر در این بیت عدد یک قرار گیرد هیچ مسیر یابی حق قطعه قطعه کردن این بسته را ندارد.
2- بیت
MF:این مشخص می کنند آن این بسته آخرین فیلد از یک دیتا گرام است یا خیر در صورت صفر بودن این به این معنا است که بسته آخرین بسته است در غیر این صورت حتما این بیت یک خواهد بود
3-
Fragment offset: این بخش از 13 بیت استفاده می کند و شماره تر تیب هر یک از قطعات را در خود دارد این بدان معنا است که این بسته از کدامین بایت دیتا گرام شوع خواهد شد. لازم به ذکر است که این فیلد باید ضریبی از 8 باشد یعنی اگر محتئای بسته 8 باشد این بسته در بایت 64 یک دیتا گرا قرار خواهد گرفت.توجه کنید که آخرین بسته از این قواعده مستثنا است.

در آینده مطالبی در مورد چگونگی برخی ار حملات که کوشش می کنند با استفاده از قطعه قطعه کردن بسته مخفی بمانند را بررسی خواهیم کرد.

فیلد
Time to live: این فیلد هشت بیتی در نقش یک شمارنده طول عمر عمل می کند و این بدان معنا است که طول عمر یک بسته را که می تواند در شبکه سرگردان باشد را مشخص می کند و به ازا هر بار که از یک مسیر یا عبور کرده و یا به ازا هر یک ثانیه ای که در یک مسیر یاب معطل باشد یک مقدار از این عدد کم می شود و در هنگامی که این عدد صفر شود حذف خواهد شد

فلید
Protocol: در این فیلد هشت بیتی نوع پروتکل بالا تر IP را مشخص میکنداین به این دلیل ست که بسته ها باید در مقصد به پروتکل مر بوط تسلین شوند.به عنوان مثال اگر در این فیلد مشخص شود که پروتکل بالاتر TCP است باید در مقصد بسته به پروتکل TCP تحویل شود.

فیلد
Header Checksum : این فیلد شانزده بیتی برای کشف خطاهای احتمالی در سرآیند بسته IP میباشد و طریقه محاسبه کد کشف خطا بدین صورت است که کل سرآیند به صورت دو بایت دو بایت با یک دیگر جمع شده و در سر آخر با استفاده از جمع مکمل یک منفی شود.

فیلد
Source address: این فیلد 32 بیتی آدرس IP ماشین فرستنده را مشخص می کند.

فیلد
Destination address: آدرس گیرنده را مشخص می کند.

فیلد
Option: این فیلد اختیاری است و معمولا برای کارهای امنیتی استفاده می شود

فیلد
Data: در این فیلد داده های در یافتبی لایه بالاتر قرار گرفته می شود

ساختاره بسته های پروتکل TCP

در این قسمت ساختار یک بسته
TCP را تشریح خواهیم کرد

فیلد
source port: این فیلد 16 بیتی آدرس پورت فرستنده را به همراه دارد

فیلد
destination port: این فیلد 16 بیتی آدرس پورت مقصد را که با به تحیل شود را دارا است .

فیلد
Sequence Number: این فیلد سی ودو بیتی شماره ترتیب آخرین بایتی را که در فیلد داده از بسته جاری قرار دارد را نشان می دهد.
در پرتکل
TCP شماره ترتیب ، بر حسب شماره آخرین بایتی است که در بسته جاری قرار دارد . بعنوان مثال اگر در این فیلد عدد 19341 قرار بگیرد به این معناست که دادها تا بایت 19341 درون این درون فیلد دادها قرار دارد.

فیلد
Acknowledgment number : این فیلد 32 بیتی شماره ترتیبی بایتی است گیرنده بسته برای تائید به فرستنده ارسال می کند که دادها تا بایت که در این فیلد قرار دارد به درستی دریافت شده است.به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد 12365 قرار گرفته شود به این معنی است که دادها تا بایت 12365 صحیح و کامل دریافت شده است و در انتظار بایتهای 12367 به بعد می باشد.

فیلد
TCP Header Length : عددی که در این فیلد قرار می گیرد طول کل سرآیند بسته TCP بر مبنای کلمات 32 بیتی تعیین می کند. به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد 7 قرار بگیرد طول سر آیند بسته برابر است با 28=7*4 بایت خواهد بود (این فیلد کلا چهار بیتی است).

بیتهای
Flag:
• بیت
URG: در صورتی که در این بیت عدد 1 قرار گیرد معین می شود که در فیلد Urgent Pointer مقدار قابل معتبری قرار دارد و بایستی مورد پردازش قرار گیرد.
• بیت
ACK: اگر در این بیت عدد 1 قرار داشته باشد به این معنا است که در فیلد Acknowledgment number عدد معتبری قرار دارد . بیتهای ACKو SYN نقش دیگری نیز دارند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
• بیت
PSH: اگر این بیت مقدرا 1 قرار گرفته باشد از گیرند تقاظا می شود که دادهای کوجود را بافر نکرده و در اسرع وقت تحویل برنامه کاربدی صاحب آن شود.
• بیت
RST: اگر در این بیت عدد 1 قرار گرفته شود به این معن است که این ارتباط به صورت یک طرفه خاتمه یافته است.
• بیت
SYN: این بیت نقش اساسی در ار تباط یک بسته TCP بازی میکند . برقراری ارتباط یک طرفه TCP از روند زیر تبعیت می کند
• شروع کننده ارتباط یک بسته
TCP بدون هیچ داده ای و با تنظیم بیتهای 1= SYN و ACK=0 تقاشای یک ارتباط جدید می کند
• در صورتی که طرف مقابل تمایل به بر قراری ارتباط داشته باشد برای طرف مقابل یک بسته با قرار دادن بیتهای 1=
SYN و ACK=1 تمایل خود را برای برقراری ارتباط به طرف مقابل اعلام می کند

• بیت
FIN: اگر یکی از طرفین هیچ داد دیگر برای فرستادن نداشته باشد از این بیت را در آخرین بسته برابر 1 قرار میدهد و ارتباط را یک طرفه قطع می کند باید توجه داشته که ارتباط هنوز به طور کامل قطه نشده است و باید طرف مقابل نیز در آخرین بسته خود این فیلدرا برابر 1 قرار داده تا ارتباط کامل قطع شود.


فیلد
Window size: مقدار قرار گرفته در این فیلد مشخص مب کند که مقدار بافر گیرنده چند بایت دیگر فضای خالی دارد .

فیلد
Checksum: در این فیلد 16 بیتی کد کشف خطا قرار می گیرد

فیلد
TCP Segment length: در آن طول کل بسته TCP قرار می گیرد

فیلد
Urgent Pointer: در این فیلد عدد بعنوان اشاره گر قرار می گیرد که مو قعیت دادهای اظطراری را درون بسته مشخص می کند. این دادها زمانی اتفاق می افتد و ارسال می شود که عملی شبیهوقوع وقفه در هنگام اجرای یک برنامه کاربدی رخ دهد . بدون آنکه ارتباط قطع شود دادها درون همین بسته جاری قرار گرفته و ارسال می شود.لازم به ذکر است که از این فیلد لایه های بالاتر استفاده می کنند.[ سه شنبه 13 دی 1384 - 10:01 ق.ظ ]
[قالب هاى وبلاگ ]

[ پیام ()|| امیر سپهرم ] [کامپیوتر , ] [+] [ Go To Up ]


Template Design By Salam Designers : Http://www.salam3.tk and Writing by: motah3